เชิญร่วมกิจกรรม

เรียนเชิญนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก เป็นเกียรติในพิธีเปิดเส้นทางจักรยานศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น-ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (bike lane) และปั่นเปิดสนามร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

คลิ๊กเพื่อชมกำหนดการเปิดเส้นทาง

คลิ๊กเพื่อชมประกาศรายชื่อรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงราย

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน มีความโดดเด่นทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีประเพณีที่เก่าแก่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมายาวนาน นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เรียบง่ายน่าสนใจของกลุ่มล้านนาตะวันออก ตลอดจนเป็นแหล่งเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพราะมีทำเลพื้นที่ตั้ง และลักษณะภูมิประเทศที่สามารถเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AEC) ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เหมาะสมที่จะผลักดันให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจ และเมืองท่องเที่ยวในระดับสากลในอนาคตต่อไป

06AM-7AM

Yoga Programs

James Smith
Cycling 06AM-7AM

Body Building

John Doe
Cycling 06AM-7AM

Boxing Fitness

John Dose
06AM-7AM

Cycling Program

Rita Doe
Cycling 06AM-7AM

Body Building

John Doe
06AM-7AM

Yoga Programs

James Smith
06AM-7AM

Cycling Program

Rita Doe
Cycling 06AM-7AM

Boxing Fitness

John Dose
06AM-7AM

Yoga Programs

James Smith
Cycling 06AM-7AM

Body Building

John Doe
Cycling 06AM-7AM

Boxing Fitness

John Dose
06AM-7AM

Cycling Program

Rita Doe
Cycling 06AM-7AM

Body Building

John Doe
06AM-7AM

Yoga Programs

James Smith
06AM-7AM

Cycling Program

Rita Doe
Cycling 06AM-7AM

Boxing Fitness

John Dose
06AM-7AM

Yoga Programs

James Smith
Cycling 06AM-7AM

Body Building

John Doe
Cycling 06AM-7AM

Boxing Fitness

John Dose
06AM-7AM

Cycling Program

Rita Doe
Cycling 06AM-7AM

Body Building

John Doe
06AM-7AM

Yoga Programs

James Smith
06AM-7AM

Cycling Program

Rita Doe
Cycling 06AM-7AM

Boxing Fitness

John Dose

แนวคิดของกิจกรรม

ใช้กิจกรรมกีฬา คือ การปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการพาผู้เข้าร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานสัญจรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนา วิถีไทย วิถีท้องถิ่นของผู้คนในชุมชน ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อันเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย